വരിസംഖ്യ പുതുക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബര്‍ 15

പത്രപ്രവര്‍ത്തക യൂണിയന്റെ 2015െല വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ അടക്കേണ്ട സമയമായി. 500 രൂപയാണ് വരിസംഖ്യ. മുഴുവന്‍ അംഗങ്ങളും ഡിസംബര്‍ 15ന് മുമ്പായി യൂണിയന്‍ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഒാഫീസില്‍ (പ്രസ് ക്ലബ്) അടക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു.

എന്‍ രാജേഷ്
സെക്രട്ടറി